top of page
Accounting Documents
42
Група

ПЛАТА, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА И ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

На сметките од групата 42 - Плата, надоместоци на плата и останати трошоци за вработени, се евидентираат платите и надоместите на платите.

bottom of page