top of page
Accounting Documents
411
Синтетска сметка

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет

На сметката 411 - Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page