top of page
Accounting Documents
406
Синтетска сметка

Трошоци за амбалажа

На сметката 406 - Трошоци за амбалажа, се евидентираат трошоци за амбалажа која не се двои од производот.

bottom of page