top of page
Accounting Documents
328
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на залиха на резервни делови

На сметката 328 - Вредносно усогласување на залиха на резервни делови, се евидентира разликата меѓу пониската нето продажна вредност и сметководствената вредност на залихите на резервни делови.

bottom of page