top of page
Accounting Documents
319
Синтетска сметка

Отстапување од стандардните (плански) цени на суровини и материјали

На сметката 319 - Отстапување од стандардните (плански) цени на суровините и материјалите, се евидентира отстапување од стандардните (плански) цени на суровините и материјалите.

bottom of page