top of page
Accounting Documents
302
Синтетска сметка

Царини и други увозни давачки

На сметката 302 - Царини и други увозни давачки, се евидентираат јавните давачки според називот на оваа сметка.

bottom of page