top of page
Accounting Documents
295
Синтетска сметка

Одложено признавање на приходи

На сметката 295 - Одложено признавање на приходи, се евидентираат разграничен вишок на приходи од продажба и повратен финансиски наем, одложените признати приходи во случај кога е предвидено враќање на купената стока и слично.

bottom of page