top of page
Accounting Documents
284
Синтетска сметка

Долгорочни обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата и странство

На сметката 284 -Долгорочни обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата и странство, се евидентираат обврските врз основа на примени долгорочни аванси, депозити и кауции од купувачи, како што се авансите за изградба на градежни објекти, за изградба на постројки, за испорака на залихи и друго.

bottom of page