top of page
Accounting Documents
270
Синтетска сметка

Резервирања за трошоци во гарантен рок

На сметката 270 - Резервирања за трошоци во гарантен рок, се евидентираат резервирањата за трошоци кои ќе настанат во гарантниот рок за продадена опрема, извршени услуги и слично.

bottom of page