top of page
Accounting Documents
267
Синтетска сметка

Обврски врз основа на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење

На сметката 267 - Обврски врз основа на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење, се евидентираат обврските врз основа на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и средствата од прекинато работење во согласност со МСФИ 5, а кои се подмируваат или се гасат во случај на отуѓување на овие средства.

bottom of page