top of page
Accounting Documents
260
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата

На сметката 260 - Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во земјата, се евидентираат обврските по краткорочни кредити и заеми во земјата со рок на доспевање до една година спрема резидентните матични, зависни и други поврзани друштва. Во рамките на сметката друштвото обезбедува аналитичка евиденција за обврските по камати и дел од долгорочните заеми и кредити за делот кој доспева за плаќање до 1 година.

bottom of page