top of page
Accounting Documents
26
Група

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

На сметките од групата 26 - Краткорочни финансиски обврски, се евидентираат обврските по кредити и заеми, хартии од вредност и останати краткорочни обврски кои доспеваат во рок до една година од денот на настанувањето на обврската. Краткорочните финансиски обврски се признаваат и се вреднуваат во согласност со МСС 39 и други релевантни МСФИ и одделите 11 и 12 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page