top of page
Accounting Documents
251
Синтетска сметка

Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители

На сметката 251 - Обврски за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page