top of page
Accounting Documents
25
Група

ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И КРАТКОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

На сметките од групата 25 – Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања, се евидентираат обврските според називите на сметките од оваа група.

bottom of page