top of page
Accounting Documents
241
Синтетска сметка

Обврски за надоместоци на трошоците на вработените

На сметката 241 - Обврски за надоместоци на трошоци на вработените, се евидентираат обврските за дневници и за надомест на трошоците при службени патувања, обврски спрема вработените за користење на приватен автомобил за службени цели, теренски додаток, одвоен живот и слично.

bottom of page