top of page
Accounting Documents
24
Група

ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ

На сметките од групата 24 - Обврски спрема вработените, се евидентираат обврските спрема вработените по разни основи, според називите на сметките од оваа група.

bottom of page