top of page
Accounting Documents
235
Синтетска сметка

Обврски за персонален данок на доход

На сметката 235 - Обврски за персонален данок на доход, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page