top of page
Accounting Documents
234
Синтетска сметка

Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата

На сметката 234 - Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page