top of page
Accounting Documents
23
Група

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

На сметките од групата 23 - Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки, се евидентираат обврските според називите на сметките од оваа група. Друштвото обезбедува аналитика за сметките во рамки на оваа група.

bottom of page