top of page
Accounting Documents
223
Синтетска сметка

Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство

На сметката 223 Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page