top of page
Accounting Documents
220
Синтетска сметка

Обврски спрема добавувачи во земјата

На сметката 220 - Обврски спрема добавувачи во земјата, се евидентираат фактурираните и нефактурираните обврски спрема добавувачите во земјата, освен обврските спрема матичните, зависните и други поврзани друштва.

bottom of page