top of page
Accounting Documents
218
Синтетска сметка

Останати обврски од поврзани друштва

На сметката 218 - Останати обврски од поврзани друштва, се евидентираат обврските спрема матични, зависни и други поврзани друштва кои не се евидентирани на другите сметки во рамките на групата 21.

bottom of page