top of page
Accounting Documents
215
Синтетска сметка

Обврски од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) од странство

На сметката 215 - Обврски од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) од странство, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page