top of page
Accounting Documents
213
Синтетска сметка

Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции од странство

На сметката 213 - Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции од странство, се евидентираат обврските според називот на сметката

bottom of page