top of page
Accounting Documents
21
Група

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

На сметките од групата 21 - Краткорочни обврски спрема поврзани друштва се евидентираат краткорочните обврски спрема матични, зависни и други поврзани друштва според називот на сметките од оваа група.

bottom of page