top of page
Accounting Documents
193
Синтетска сметка

Однапред платени франшизи, трговски знаци и слични права

На сметката 193 - Однапред платени франшизи, трговски знаци и слични права, се евидентираат однапред платените надоместоци за франшизи, трговски знаци и слични права за период од најмногу 12 месеци, а кои се однесуваат на различни пресметковни периоди.

bottom of page