top of page
Accounting Documents
159
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на останати побарувања

На сметката 159 - Вредносно усогласување на останати побарувања, се евидентира разликата меѓу сметководствената вредност и проценетата вредноста на останатите побарувањата за кои постои веројатност за ненаплативост.

bottom of page