top of page
Accounting Documents
157
Синтетска сметка

Побарувања врз основа на продажба на удел

На сметката 157 - Побарувања врз основа на продажба на удел, се евидентираат побарувања според називот на сметката.

bottom of page