top of page
Accounting Documents
123
Синтетска сметка

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство

На сметката 123 - Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во странство, се евидентираат дадените аванси, депозити и кауции за набавка на добра и услуги.

bottom of page