top of page
Accounting Documents
115
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) во странство

На сметката 115 - Побарувања од поврзани друштва за камати (договорни и казнени) во странство се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page