top of page
Accounting Documents
107
Синтетска сметка

Хартии од вредност - готовински еквиваленти

На сметката 107 - Хартии од вредност - готовински еквиваленти се евидентираат високо ликвидни вложувања во хартии од вредност со рок на доспеаност до три месеци или помалку, од датумот на стекнување и се со безначаен ризик од намалување на вредноста. Друштвото обезбедува аналитика согласно видот на хартиите од вредност

bottom of page