top of page
Accounting Documents
103
Синтетска сметка

Девизни сметки

На сметката 103 - Девизни сметки, се евидентира состојбата и промените на парични средства на сметките во странска валута. Друштвото оваа сметка ја расчленува во зависност од намената на сметката.

bottom of page