top of page
Accounting Documents
05
Група

ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 05 - Одложени даночни средства, се евидентираат одложените даночни средства во согласност со МСС 12 и други релевантни стандарди и оддел 29 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page