top of page
Accounting Documents
040
Синтетска сметка

Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба

На сметката 040 - Побарувања од поврзани друштва врз основа на продажба, се евидентираат побарувањата од матични, зависни и други поврзани друштва врз основа на испорака на добра (производи и стоки) и услуги.

bottom of page