top of page
Accounting Documents
036
Синтетска сметка

Финансиски средства според објективна вредност преку добивката или загубата

На сметката 036 – Финансиски средства според објективна вредност преку добивката или загубата, се евидентираат финансиските средства кои при почетното признавање се определени како финансиски средства по објективна вредност преку добивката или загубата, освен некотираните сопственички инструменти и оние финансиски инструменти кои немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може реално да се измери.

bottom of page