top of page
Accounting Documents
032
Синтетска сметка

Долгорочни заеми и кредити на поврзани друштва во земјата и странство

На сметката 032 - Долгорочни заеми и кредити на поврзани друштва во земјата и странство, се евидентираат долгорочни кредити и заеми дадени на матични, заависни и други поврзани друштва спрема називот на оваа сметка.

bottom of page