top of page
Accounting Documents
031
Синтетска сметка

Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања)

На сметката 031 - Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (учество во заеднички вложувања) се евидентираат акциите и уделите во капиталот на придружно друштво во кои друштвото учествува од 20% до 50% и/или други услови дефинирани во стандардите, како и учеството во заеднички вложувања во кои учеството на друштвата во капиталот на друго друштво е 50% со 50%

bottom of page