top of page
Accounting Documents
030
Синтетска сметка

Вложувања во подружница

На сметката 030 - Вложувања во подружници, се евидентираат акциите и уделите во капиталот на друштвата во кои друштвото кое известува има контрола, односно учество во капиталот преку 50% и/или други услови дефинирани во стандардите, и кои влегуваат во групата за консолидација.

bottom of page