top of page
Accounting Documents
03
Група

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

На сметките од групата 03 - Долгорочни финансиски средства, се евидентираат долгорочните финансиски вложувања кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 27, МСС 28, МСС 31, МСС 39 и други релевантни МСФИ и оддели 9, 11, 12, 14, 15, и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page