top of page
Accounting Documents
015
Синтетска сметка

Останати материјални средства

На сметката 015 - Останати материјални средства се евидентираат делата на ликовна, вајарска, филмска и друга уметност, предмети со музејска вредност, споменици на културата, книги, фотографии, олдтајмери, архивски предмети, макети, вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема и други неспомнати материјални средства.

bottom of page