top of page
Accounting Documents
010
Синтетска сметка

Земјишта

На сметката 010 – Земјишта, се евидентира градежното земјиште без градежни објекти; земјиштето под градежните објекти; земјиштето за експлоатација на камен, глина, чакал, песок; земјиштето за експлоатација на руда, шумското земјиште, земјоделското земјиште; земјиштето под повеќегодишните насади, парковите и слично; земјиштето под сообраќајниците, дворовите, паркинзите; земјиштето за депонии; чистото необработено и незасадено земјиште и камењари; подобрување на земјиштето, како вложувања во одводнување, уредување на пристап и слично.

bottom of page