top of page
Accounting Documents
009
Синтетска сметка

Акумулирана амортизација на нематеријални средства

На сметката 009 - Акумулирана амортизација на нематеријалните средства се евидентира исправката на вредност врз основа на пресметаната амортизацијата на сите облици на нематеријални средства.

bottom of page