top of page
Accounting Documents
005
Синтетска сметка

Аванси за набавка на нематеријални средства

На сметката 005 - Аванси за набавка на нематеријални средства, се евидентираат дадените аванси за стекнување на сите облици на нематеријални средства.

bottom of page