top of page
Accounting Documents
002
Синтетска сметка

Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки

На сметката 002 - Концесии, патенти, лиценци, трговски и услужни марки се евидентираат вложувања во концесии за ресурси, патишта, риболов, лов, сообраќајни линии, и друго; вложувања во патенти и технологија, иновации, техничка и технолошка документација за производство на производи или за давање услуги; вложувања во лиценци и франшизи; трговски марки, индустриски права, маркетиншки права, услужни марки и слични права.

bottom of page