top of page
Accounting Documents
000
Синтетска сметка

Издатоци за развој

На сметката 000 - Издатоци за развој се евидентираат издатоците за развој на технологија, производи и материјали чии ефекти се очекуваат во период подолг од една година, како што се: издатоците за дизајн, конструкција тестирање на прототип и модели, издатоци за дизајн на алати, калапи, направи, модули и нова технологија на производни процеси; издатоци за развој на производи, примероци, рецептури; издатоци за развој на пазар, издатоци за развој на услуги и издатоци за истражување на минерални ресурси.

bottom of page