top of page

Услуги на имплементирање

Активности на поставување на деловно решение и оспособување на корисниците

Ако сакаш попрецизна калкулација, користи го калкулаторот за ERP

За да може да се користи системот, потребно е да се изведат активности кои ќе ја поврзат инфраструктурата, Dynamics NAV, македонската локализација и надополнувањата во една целина. Исто така е задолжително да се стават почетните состојби на контатата, кај купувачите и добавувачите, статус на основните средства и ситниот инвентар, листата на вработени и залихите. Покрај ова, Логин Системи ги обликува најосновните документи на организацијата какви што се продажба фактура, набавна фактура, приемници, испратници и издатници.

 

Имплементирање на ЕРП системот вклучува услуги на планирање, дизајн, развој, поставување, документирање на изработката и обука на решението.

Изработка на документ со функционални барања

Категорија

Подготовки

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

ден

Цена 

Запознавање со системот и обука на power корисници

Категорија

Подготовки

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Поставување на развојна околина

Категорија

Подготовки

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Специфики околу продажбата и документи поврзани со продажбата

Категорија

Дизајн на решение

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Специфики околу набавките

Категорија

Дизајн на решение

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Осмислување и категоризација на производи и услуги

Категорија

Дизајн на решение

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Програмирање и тестирање

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

---

Ед. мерка

час

Цена 

Прилагодување на изглед на документи поврзани со добавувачи и купувачи

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Извештаи према добавувачи-принципали

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Одобрување базиран на workflow management

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Изработка на Power BI основен извештај за Android и iOS

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Останати активности во развојот на решението

Категорија

Развој

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Инсталирање и конфигурирање на серверски компоненти од Dynamics NAV

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Подесување на книжни шеми во сметководството

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Миграција на податоците од претходен систем

Три различни опции за миграција од стариот систем кон ERP системот на Dynamics NAV

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Систем на привилегии на користење објекти (табели, извештаи, форми)

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Инсталирање и конфигурирање на десктоп апликација

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Подесување на систем за мобилни телефони и таблети (Windows, Android, iOS)

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Останати активности во поставување на решение

Ако има потреба од интеграција со други системи или правење на некои специфични модули

Категорија

Поставување

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Обука за користење и презентирање куси упатства на мк јазик

Почнавме први со едукација за компјутери. Сега продолжуваме ...

Категорија

Тренинг и консалтинг

Честота

Мин. кол.

еднаш, на почеток

Ед. мерка

Цена 

Лиценци
Dynamics NAV

Неопходни дозволи за работа на сметководствено и деловно решение 

Локализација и надополнувања

Неопходни компоненти за работа во Македонија според важечки прописи во МК

Услуги на
Логин Системи

Активности на поставување и оспособување на корисниците

Хостирање и одржување

Решението треба да се стави на централно место и да се одржува во функција

bottom of page