top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери

Трошковно сметководство

#НапреденПакет

Трошковно сметководство

Подетален увид на трошоците и работењето

Трошковното сметководство е ефикасен начин за контрола на трошоците во фирмите и организациите.

Модулот во Dynamics NAV за трошковно сметководство овозможува прегледност и увид во буџетираните и реализираните трошоци во работењето, распределба по оддели, производи и/или проекти. Трошковното сметководство ги синхронизира трошковните информации со главната книга и потоа ги алоцира тие информации во различните трошковни центри и трошковни објекти.

Модулот за Трошковно сметководство ги нуди следните функционалности:

  • Пренос на трошоците од главната книга

  • Внесување и книжење на интерните трошоци и алокации директно во трошковниот дневник од Трошковното сметководство

  • Предефинира правила за распределба на трошоците на трошковната алокација

  • Картички и изведба во пакет

  • Сторно/поврат на алокации

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Главна книга
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Општо за Главна книга
Општо за Главна книга
Консолидација
Консолидација
Центри на одговорност
Центри на одговорност
Распоред на сметки (конта)
Распоред на сметки (конта)
Основен XBRL
Основен XBRL
Одложувања
Одложувања
Буџети
Буџети
Трошковно сметководство
Трошковно сметководство
Налог за книжење
Налог за книжење
Алокација
Алокација
Интеркомпаниски книжења
Интеркомпаниски книжења

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page