top of page

Главна книга

Основата на секое сметководство со многу повеќе корисни функционалности од останатите софтвери
Функционалности за главна книга, книжења, буџетирање и трошоци
Прегледај ги функционалностите и види како може да се искористат во твоето работење
Општо за Главна книга

Општо за Главна книга

Контен план и многу повеќе од тоа

Алокација

Алокација

Трошковно сметководство

Трошковно сметководство

Подетален увид на трошоците и работењето

Одложувања

Одложувања

Распоред на сметки (конта)

Распоред на сметки (конта)

За разновидни прегледи и пријави

Консолидација

Консолидација

Интеркомпаниски книжења

Интеркомпаниски книжења

Концепт на интеркомпании за поврзаните друштва во земјата и странство

Налог за книжење

Налог за книжење

На барање од македонските сметководители, оваа опција ја вградивме во Dynamics NAV

Буџети

Буџети

Секогаш во тек со планот и реализацијата

Основен XBRL

Основен XBRL

Центри на одговорност

Центри на одговорност

Точно знај кој оддел колку носи и колку троши

Прикажи ја категоријата како листа тука ...
Сметководство и финансии
Ракување со главната книга и книжењата, парите, средствата и сметките во банка
Главна книга
Главна книга
Ракување со готовина
Ракување со готовина
Основни средства
Основни средства
Извештаи и анализи
Извештаи и анализи
bottom of page