top of page

Основни средства

Набавка, распределување на вработен, амортизација, ревалоризација и расходување

Алокација на основни средства

#СтандарденПакет

Алокација на основни средства

Можете да доделите различни проценти на трансакциите со основни средства, како што е на пр. амортизација, за различни оддели или проекти со користење на клучеви за алокација. Ова опција е корисна кога повеќе оддели користат исто основно средство.

 

Повеќе инфо:
Link

Сподели информација
Основни средства
Функционалности за основните средства и ситниот инвентар
Општо: Основни средства
Општо: Основни средства
Рекласификација
Рекласификација
Алокација на основни средства
Алокација на основни средства
Ситен инвентар
Ситен инвентар
Осигурување
Осигурување
Одржување
Одржување

Напомена: Можни се мали отстапувања на описите од самата верзија на Dynamics NAV / 365 Business Central. 

Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central е најпопуларниот ERP за мали и средни фирми во светот - 100.000 организации работат со Business Central. 

Избери некоја од категориите ...

bottom of page