top of page
Accounting Documents
890
Синтетска сметка

Покривање на загубата од претходни години

На сметката 890 - Покривање на загубата од претходни години, се евидентира распоредениот износ за оваа намена.

bottom of page